Pandemia-ważne informacje

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 14/2021

Dyrektora PP Nr 5 w RadomiuProcedura bezpieczeństwa

na terenie Przedszkola Publicznego Nr 5 im. T. Kościuszki

w Radomiu w okresie pandemii COVID – 19

w roku szkolnym 2021/22Na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. Poz. 780), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1389).

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

W związku ze zniesieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek przedszkolnych, a co za tym idzie powrotem dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 wprowadza się szczególne środki bezpieczeństwa i nowe zasady dotyczące funkcjonowania placówki w związku ciągłym zagrożeniem zachorowaniem na COVID-19.

I. Cel procedury:

Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

II. Zakres procedury:

Procedury dotyczą sprawowania opieki nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzenienia się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie przedszkola.

                               

                                     III. Organizacja opieki

1. W drodze do i z przedszkola rodzic/opiekun oraz dziecko są zobowiązani do zastosowania indywidualnej osłony ust i nosa (maseczki, apaszki).

2. Rodzic/opiekun wchodzi do placówki przedszkolnej do oznaczonego miejsca. Dzieci przyjmowane są na zajęcia opiekuńcze przez wyznaczonego pracownika, który odprowadza do grupy przedszkolnej.

3. Rodzice muszą liczyć się wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka z przedszkola, gdyż dzieci będą przyjmowane i wydawane pojedynczo

4. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic składa pisemne oświadczenie, w którym deklaruje iż ani on, ani osoby z najbliższego otoczenia dziecka nie przebywają na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi lub chorymi na COVID-19 oraz pozwolenie na mierzenie dziecku temperatury.

5. W grupie może przebywać do 25 dzieci.

6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.

7. Dzieci schodzą się i przebywają w miarę możliwości , każda grupa w stałej sali.

8. Dzieci z poszczególnych grup nie kontaktują się ze sobą.

9. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących jakąkolwiek chorobę zakaźną.

11. W sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek, dużych dywanów itp. Z kolei wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki, obręcze - należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

12. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

13. Pracownicy placówki powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni i każdej sytuacji, wynoszący min. 1,5 m.

14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Mają zasłonięte usta i nos. Z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m przy czym należy rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rak)

14a. Rodzice dzieci 3 –letnich będących w okresie adaptacyjnym, mogą za zgoda dyrektora doprowadzać dziecko do sali z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 9min. Osłona ust i nosa, dezynfekcja rak, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

15. Osoby przyprowadzające odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe.

16. Personel pomocniczy i kuchenny, nie kontaktuje się z dziećmi i z opiekunami grup.

17. W placówce nie dopuszcza się obecności osób z zewnątrz. Osoby trzecie mogą przebywać w placówce tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

18. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przed budynkiem przedszkola przy zachowaniu zmianowości grup i innych środków ostrożności.

19. Dzieci mogą korzystać ze sprzętu znajdującego się na placu zabaw pod ścisłą kontrolą nauczyciela i tylko w wyznaczonym miejscu. Przed każdym korzystaniem z urządzeń zabawowych personel pomocniczy dokonuje dezynfekcji urządzeń. 20. Nie wolno organizować wyjść i wycieczek poza teren placówki.

21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

22. W celu szybkiej komunikacji z rodzicami numery telefonów do dzieci z danej grupy znajdują się w wiadomym dla wychowawców miejscu.

23. W przedszkolu w widocznym miejscu dostępne będą numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.


                           IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Do pracy w mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną

2. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

3. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego wszyscy dorośli wchodzący do placówki winni bezwzględnie skorzystać.

4. Pracownicy oraz dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, obowiązkowo po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po korzystaniu z toalety.

5. Sale zajęć, gdzie przebywają dzieci należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

6. Każdy pracownik wchodzi do placówki w maseczce i bezwzględnie dezynfekuje ręce. W Sali nie ma konieczności noszenia środków ochrony osobistej.

7. W placówce prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych. ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek drzwiowych i okiennych i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.


Plan prac porządkowych i dezynfekcji

Pomieszczenie

Rodzaj prac

Częstotliwość

Sala zajęć dzieci

Dezynfekcja stolików i krzeseł, parapetów, innych powierzchni
np. półek

Codziennie, po zakończeniu zajęć, po każdym posiłku oraz pracy
przy stolikach.

Dezynfekcja i mycie zabawek

Codziennie, po zakończeniu zajęć

Mycie i dezynfekcja podłóg

Codziennie, po zakończeniu zajęć

Myciu i dezynfekcji klamek, włączników elektrycznych

2 x dziennie, po zakończeniu zmiany

Dezynfekcji wykorzystywanego sprzętu, np. magnetofon

Po wykorzystaniu

Hole

Mycie i dezynfekcja podłóg w okolicy wejść, klamek, poręczy schodów, włączników elektrycznych

Co 2 godz.

Pozostałe korytarze wraz z w/w elementami

2 X dziennie

Pomieszczenia biurowe

Mycie i dezynfekcja wszystkich wolnych powierzchni

Codziennie po zakończeniu pracy

Pomieszczenia sanitarne

Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych. Mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich

Co 2 godz. (9.00; 11.00; 13.00; 15.00; po zakończeniu zajęć
z dziećmi)

Izolatka

Mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni i wyposażenia, zmiana pościeli i jej pranie
w temperaturze co najmniej 60°C

Każdorazowo po wykorzystaniu

Kuchnia

Blaty robocze, wykorzystywany sprzęt

W miarę potrzeb,
po wykorzystaniu

Podłogi, klamki, włączniki

Po zakończeniu pracy8. Dezynfekcję należy przeprowadzać ściśle wg. zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu.

9. .Pracownicy powinni być zabezpieczeni w indywidualne środki ochrony osobistej, (rękawiczki, maseczki ochronne, fartuchy z długim rękawem, ewentualnie przyłbice).

10 .Na terenie placówki pracownicy mogą ,ale nie musza z nich korzystać, z wyjątkiem opiekunki przedszkolnej przyjmującej dzieci do przedszkola, mającej kontakt z rodzicami oraz podczas czynności higienicznych przy wychowankach tj. np. podczas pomocy korzystania z toalety

11. W każdej łazience przy umywalce znajdują się sanitarno-higieniczne plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcja.


V. Żywienie dzieci

1. Rozdzielając posiłki dla dzieci obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego należy zachować odległość stanowisk pracy.

2. Szczególnie też należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

3.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C. lub je wyparzać.

4. Posiłki spożywane są sali przedszkolnej, każda grupa osobno w taki sposób, aby grupy się ze sobą nie stykały.

5. Po każdej grupie dzieci należy wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł oraz wywietrzyć pomieszczenia

6. Posiłki wydawane są przez kuchnię i ustawiane na wózku przy drzwiach.

7. Opiekun przedszkolny wyznaczony do dyżuru nie wchodzi na kuchnię, pobiera wózek i podjeżdża pod salę przekazując sygnał pukaniem do sali innemu opiekunowi przedszkolnemu. Dyżurny opiekun również odbiera po posiłku wózek z talerzami i pojemnikami.


VI .Zasady dostarczania towaru

1.Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

2.Przywożony towar – produkty spożywcze musza być bezwzględnie opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3..Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.

4 .Dostawcy nie mogą wchodzić na teren przedszkola ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami, w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny.


VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u dzieci lub personelu placówki.

.Do pracy przychodzą wyłącznie zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej.

2. Kierownictwo przedszkola informuje wszystkich pracowników i rodziców dzieci, że w przypadku niepokojących objawów chorobowy należy zostać w domu, skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić na numer 999 lub 112 i poinformować o ewentualnym zakażeniu korona wirusem.

3. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia dziecka będącego pod opieką przedszkola lub pracownika należy odizolować chorą osobę od dzieci poprzez zachowanie dystansu min 2 m od pozostałych dzieci do momentu przyjazdu rodzica po dziecko..

4. W przypadku choroby dziecka nauczyciel, który stwierdził pogorszenie stanu zdrowia dziecka, zawiadamia niezwłocznie dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. W razie nieobecności kierownictwa podejmuje samodzielnie działania przewidziane niniejszą procedurą.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć do od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomić miejscowa stacje sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i zaleceń.

6. Dyrektor, zastępca lub nauczyciel wychowawca zawiadamia niezwłocznie rodziców dziecka, korzystając z udostępnionych przez rodziców telefonów, w kolejności ich wpisania w oświadczeniu. Zalecane jest aby co najmniej jeden z numerów telefonu był do instytucji (miejsca pracy rodzica) co może mieć wpływ na skuteczność powiadomienia..

7. W przypadku choroby pracownika, jeżeli stan zdrowia jest na tyle stabilny, że pracownik może samodzielnie wrócić do domu, zwalnia się go z pracy z poleceniem kontaktu z lekarzem. W przypadku złego stanu pracownik decyduje o wezwaniu pogotowia lub innego transportu.

8. W sytuacji możliwości wykorzystania innej sali na potrzeby grupy, w której wystąpiło zachorowanie, dzieci przenosi się do nowej sali. Dotychczas wykorzystywana poddana jest dezynfekcji i kwarantannie.

9. W przypadku stwierdzenia, że choroba spowodowana była wirusem COVID-19 dyrektor przedszkola powiadamia Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Radomiu telefonicznie i na piśmie drogą mailową oraz Wydział Edukacji UM Radom drogą telefoniczną i mailową.

10. Dyrektor, na podstawie harmonogramów pracy oraz list obecności dzieci i pracowników, sporządza listę kontaktów chorego pracownika, którą przedstawia uprawnionym organom.

11. O przypadku zakażenia dyrektor informuje pracowników oraz rodziców dzieci z poleceniem obserwowania stanu zdrowia.

12. Pracownicy/obsługa przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązani są do pozostania w domu i telefonicznego skontaktowania się z pracodawcą oraz ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, odziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażona koronawirusem.

13. Pracownikom zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.


VIII. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

Dyrektor

1. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania placówki w szczególnych warunkach zagrożenia epidemiologicznego;

2. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka, u którego występują objawy koronawirusa : podwyższona temperatura, kaszel, duszności;

3. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.


Rodzice (opiekunowie prawni):

1.Jeżeli Rodzic planuje przyprowadzić dziecko do przedszkola musi powiadomić o tym dyrektora lub wicedyrektora przedszkola przynajmniej na kilka dni wcześniej. Dyrektor określi szczegółowe zasady w zakresie przyjęcia dziecka. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć stosowne oświadczenia i zapoznać się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w czasie trwania epidemii COVID-19.

2.Rodzic zgłaszający dziecko do przedszkola winien jest podać co najmniej 3 możliwości kontaktu (numery telefonów, maile) aby umożliwić szybką komunikację w razie potrzeby.

3.Wskazane jest, by rodzic określił czas pobytu dziecka w przedszkolu.

4.Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i niezwłocznie informować o każdej zmianie.

5 .Do przedszkola można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Zalecane jest dostarczanie ankiety o stanie zdrowia dziecka.

6.Nie można przyprowadzić dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy winni pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

7.Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek.

8.Przyniesione przez Rodziców do przedszkola rzeczy (elementy garderoby na zmianę) muszą być zapakowane i podpisane, poleżeć „w kwarantannie” 3 dni, zanim pracownik przedszkola je rozpakuje i przekaże do użytkowania, dlatego też wskazane jest przyniesienie takich rzeczy na kilka dni przed przyjściem dziecka do przedszkola.

9.Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Uświadomić, iż dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Dawać dobry przykład dzieciom swoim zachowaniem pamiętając, że dzieci uczą się przez obserwację dobrego przykładu.

10.Należy wyjaśnić także dziecku, iż funkcjonowanie przedszkola zostało zmienione z powodu trwającej epidemii, wprowadzono nowe zasady, które należy bezwzględnie przestrzegać. Należy przygotować dzieci na kontakt z personelem odmiennie ubranym.


Dzieci:

1.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

2. Dziecko powinno regularnie myć ręce wodą z mydłem, a w szczególności po wejściu do sali przedszkolnej, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

3. Dzieci nie myją zębów i samodzielnie korzystają z toalety.

4. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki, bez pomocy nauczyciela i opiekuna


Nauczyciele:

1.Nauczyciel w przypadku zaobserwowania objawów choroby zobowiązany jest do zmierzenia temperatury i zdezynfekowania termometru. W przypadku stwierdzenia wystąpienia podwyższonej temperatury ciała dziecka powyżej 37 stopni lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych, zakatarzonych, kaszlących, należy bezzwłoczne powiadomić rodziców dziecka chorego, wzmóc ochronę higieniczną;

2. Nauczyciel będzie kierował dziecko w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania objawów chorobowych do wydzielonego pomieszczenia następnie informuje dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci;

4. Nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa.

5. Nauczyciel jest zobowiązany do kształtowania u dzieci dobrych nawyków higienicznych, poprawnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kaszlu.

6. Nad odbiorem dzieci z przedszkola czuwa wyznaczony nauczyciel, który legitymuje osobę odbierającą dziecko.


Personel administracyjno – obsługowy:

1. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek;

2. Odpowiada za nadzór dotyczący obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki;

3. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi
o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

4. Opiekunki przedszkolne zobowiązane są do dezynfekowania po każdorazowym użyciu przez dziecko krzeseł, blatów, zabawek.

5. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z personelem, łącznikiem informacji między kuchnią a dyrektorem i pozostałymi pracownikami jest intendent


IX. Sposób prezentacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01 września 2021 r.


Załączniki do Procedury:

  1. Rejestr prac porządkowych i dezynfekcji.

  2. Instrukcja dezynfekcji rąk

  3. Instrukcja zakładania i zdejmowania maski.

  4. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic

  5. Instrukcja mycia rąk.

Załącznik nr 1


REJESTR PRAC PORZĄDKOWYCH I DEZYNFEKCJI

(rodzaj pomieszczenia)Prace odbywają się zgodnie z „Planem utrzymania bezpiecznych warunków w przedszkolu”

Data

Godzina

Rodzaj dezynfekowanej powierzchni*

Wykonał (podpis)

Uwagi
*zabawki, stoliki i krzesła, podłoga, parapety i inne powierzchnie, inne nie wymienione – określićZałącznik Nr 2


Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5