REKRUTACJA 2018/2019

ZARZĄDZENIE Nr 2806/2018 
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 

z dnia 17 stycznia 2018 r. 
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2018/2019 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2018/2019 w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, o których mowa w § 1, do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia. 

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2017 r. poz. 3139, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz wywieszonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. §

 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia właściwemu do spraw oświaty. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
wz. PREZYDENTA MIASTA
 (-) Karol Semik ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
UCHWAŁA NR 460/2017 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
 z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 § 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:

 1) dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;

 2) dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia – 16 pkt; 

3) zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej – 8 pkt; 
4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 4 pkt; 

5) dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 2 pkt; 

6) dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną) – 1 pkt.

 § 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio: 

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej;

 2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia; 

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu;
 
4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszego wyboru”.

 2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w § 1 pkt 4 i 5 potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu 
Dariusz Wójcik
Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia