KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w RADOMIU


                       

                                               Dziecko chce być dobre

                                                        Jeśli nie umie – naucz

                                                         Jeśli nie wie – wytłumacz

                                                  Jeśli nie może – pomóż”


                                                                              Janusz Korczak

MISJA PRZEDSZKOLA 

 1.   Zaspakajamy potrzebę zdrowotną u dzieci poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

 2.   Dostarczamy wiedzy o własnym organizmie, zagrożeniach współczesnego świata i o wartości

    ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.

 3.   Realizując naszą misję jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagani a i oczekiwania dzieci,

    rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.

 4.   Opowiadamy się za Konwencją Praw Dziecka.

 5.   Wspomagamy wychowanków w rozwijaniu własnych możliwości twórczych, wyzwalaniu jego

    uczuć i samorealizacji.

 6.   Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności kształtować jednostkę gotową do

    rozwiązywania własnych problemów w sposób nie zagrażający, nie krzywdzący innych oraz

    umiejącą dbać o własne zdrowie i o środowisko.

 7.   Eliminujemy agresję kształtując pozytywny obraz samego siebie poprzez akceptację.

WIZJA PRZEDSZKOLA

       Dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli wzorem postaw pożądanych w zakresie wiedzy, umiejętności i zachowań.

        Pragniemy, aby każdy nasz wychowanek kończąc przedszkole posiadał następujące cechy:

 

 1.   BYŁ KULTURALNY:

 •   Używał form grzecznościowych „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”

 •   Stosował zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”

 •   Okazywał szacunek dorosłym ( starszym osobom )

 •   Był serdeczny do innych ( kolegów i dorosłych )

 •   Nie wyśmiewał się z kolegi lub koleżanki

   

 1.   DBAŁ O SWOJE ZDROWIE

 •   Nie krzyczał, mówił umiarkowanym głosem

 •   Brał udział w zabawach ruchowych, spacerach, przebywał na świeżym powietrzu

 •   Hartował swój organizm

 •   Ubierał się stosownie do pory roku

 •   Mył ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji

 •   Zasłaniał usta przy kichaniu i kasłaniu

 •   Umiał powiedzieć czego się boi

 •   Umiał mówić o swoich uczuciach

 •   Mył zęby po posiłkach i wieczorem

   

 1.  KONTROLOWAŁ SWOJE ZACHOWANIE:

 •   Wyrażał swoje emocje w sposób właściwy, zrozumiały dla otoczenia

 •   Zwracał się z problemami do rodziców

 •   Nie obrażał się

 •   Nie był agresywny – nie bił się z rówieśnikami

 •   Bawił się tak, aby nie przeszkadzać innym

 •   Pamiętał o konsekwencjach swojego działania

 •   Umiał słuchać co mówią inni

 •   Pomagał młodszym, mniej sprawnym

 •   Akceptował siebie i innych takimi jacy są

 •   Dostrzegał sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych

 

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY,

MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

         Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów  i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Aby realizować w/w zamierzenia nasze Przedszkole przyjmuje do realizacji:


CELE GŁÓWNE

 1.   Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości

 2.   Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy

 3.   Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej

    rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych         

   


  ZADANIA

 1.   Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci

 2.   Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej

 3.   Poszerzanie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola

 4.   Unowocześnianie i wzbogacanie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych

    zadań

   


SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  
  
I. OBSZAR: ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY.
  
1. Aktualizacja dokumentacji przedszkola.
Ø  Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny
Ø  Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
Ø  Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa
Ø  Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli
 
 2. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej:
Ø  Określanie potrzeb i opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli
Ø  Szkolenie nauczycieli w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej przedszkola oraz obszarów wymagających intensyfikacji pracy
Ø  Wspieranie nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Ø  Rzetelna realizacja założeń planów rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż – korelacja z pozostałą dokumentacją przedszkola
Ø  Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli
 
 3. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kultura:
Ø  Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie poprzez systematyczną zmianę dekoracji zgodnie z porą roku, świętami i uroczystościami
Ø  Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia
Ø  Podejmowanie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, takich jak:
- prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców
- organizowanie konsultacji dla rodziców
- koordynowanie imprez przedszkolnych
- koordynowanie akcji charytatywnych
- planowanie i dokonywanie dekoracji
 
 4. Dbałość o uzasadnione i celowe wydawanie środków finansowych  zachowaniem dyscypliny przedszkola.
  
5. Zapewnienie wszystkim pracownikom przedszkola właściwych warunków pracy, stworzenie  serdecznej atmosfery.
 
II. OBSZAR: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE  -  UŚWIADOMIENIE KONIECZNOŚCI WSPÓLNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSZKOLEM.
  
1. Poszerzanie współpracy z rodzicami w zakresie przekazywania sobie wzajemnie informacji na drodze przedszkole – rodzic, rodzic – przedszkole.
Ø  Zapoznanie rodziców z celami i zadaniami przedszkola na zebraniach ogólnych
Ø  Udostępnienie rodzicom podstawowych dokumentów placówki
Ø  Stworzenie aktywnej strony internetowej i stałe jej aktualizowanie
Ø  Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci
  
Ø  Organizowanie „dni otwartych” dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców
Ø  Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach
Ø  Stałe popołudniowe konsultacje nauczycieli, w celu udzielania informacji o dziecku
Ø  Kontakty indywidualne rodzica z nauczycielem prowadzone raz w miesiącu po godzinach pracy nauczyciela
Ø  Organizowanie akcji: „Sprzątanie świata”, „Złotóweczka dla pieseczka”, „Zbieramy baterie”, „Zbieramy plastikowe nakrętki”,  „Wszystkie kolory świata”, innych akcji charytatywnych
  
2. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie sprawnej komunikacji:
Ø  Opracowanie procedury komunikowania się z rodzicami
Ø  Opracowanie w miarę potrzeb narzędzia badawczego do zbierania informacji zwrotnych od rodziców
  
III. OBSZAR: PROMOCJA – KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PLACÓWKI W ŚRODOWISKU.
  
1. Włączanie organów przedszkola do działań promocyjnych:
Ø  Udział Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w opracowaniu planu imprez organizowanych na terenie placówki
Ø  Opracowanie przez nauczycieli scenariuszy imprez wewnętrznych
Ø  Włączenie rodziców w przygotowanie i przeprowadzenie imprez
Ø  Systematyczne uaktualnianie strony internetowej przedszkola
 
2. Poszerzanie grona partnerów do celów rozwojowych przedszkola:
Ø  Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Osiedle Południe
Ø  Lasy Państwowe
Ø  Mazowiecka Komenda Policji
Ø  Schronisko dla zwierząt
Ø  Klub Strefa G2/Hula Park
Ø  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach
Ø  Publiczne Przedszkole Nr 23, 2, 6
Ø  Przychodnia Zdrowia
Ø  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie
Ø  Przedszkole Publiczne Nr 14
Ø  Klub Osiedlowy „Południe”
Ø  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17, 21
 
IV. OBSZAR: PROGRAMY NAUCZANIA – ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU PRACY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA.
 
1. Dobór skutecznego zestawu programów zapewniających maksymalny i wszechstronny rozwój dziecka:
Ø  Realizacja na wysokim poziomie programów wychowania przedszkolnego, opartych na podstawie programowej – „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska
Ø  Realizacja ogólnopolskich projektów:
- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
- „Akademia Aqafresh”
- „Czyste Powietrze Wokół Nas”
- „Cała Polska Czyta dzieciom”
Ø  Realizacja programów samodzielnie stworzonych przez nauczycieli:
- „Mówię pięknie” program profilaktyki logopedycznej
- Program Adaptacyjny dla dzieci 3 i 4-letnich
        - „Z matematyką owocnie i kolorowo” program matematyczny
  
2. Promowanie zdrowego stylu życia – zdrowie
Ø  Wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się
Ø  Wyrabianie nawyków umożliwiających zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusów grypy i innych chorób
Ø  Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową
Ø  Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami
Ø  Kształtowanie prawidłowych relacji społecznych
 
V. OBSZAR: ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA – STWARZANIE I ORGANIZOWANIE SYTUACJI EDUKACYJNYCH
 
1. Dążenie do jak najlepszych efektów kształcenia:
Ø  Opracowanie dziennego ramowego rozkładu dnia
Ø  Opracowanie Planu Rocznego
Ø  Tworzenie miesięcznych planów pracy
 
2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na poziomie górnej granicy ich możliwości:
Ø  Wczesne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów, i uwzględnienie i w procesie wspierania indywidualnego rozwoju dzieci:
- opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych
- systematyczne badanie wiadomości i umiejętności dzieci poprzez prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci 3, 4-letnich oraz diagnozy dzieci 5-letnich
- rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień poprzez opracowanie i realizację programów z dzieckiem zdolnym
- podnoszenie intensywności i skuteczności pracy korekcyjno -  kompensacyjnej poprzez opracowanie i realizację indywidualnych programów z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- wdrażanie dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego ( samoobsługa, troska o zdrowie, formy grzecznościowe, zachowania  społeczne)
Ø  Organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Ø  Monitorowanie podstawy programowej
Ø  Prowadzenie zeszytów zebrań z rodzicami oraz zeszytów rozmów indywidualnych
Ø  Prowadzenie ewaluacji pracy przedszkola
  
VI. OBSZAR: WYCHOWANIE I OPIEKA – RÓWNOŚĆ SZANS.
 
1. Wspomaganie rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:
Ø  Rozpoznawanie sytuacji materialnej rodziców
Ø  Stworzenie z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną procedury pomocy materialnej dla dzieci
 

 MODEL ABSOLWENTA

         Absolwent naszego przedszkola na miarę swojego wieku i potencjału rozwojowego jest:

 

CIEKAWY ŚWIATA , SAMODZIELNY, ZARADNY, CO OZNACZA, ŻE:

 •   często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość

 •   przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania

 •   osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzę, umiejętności,   

  sprawności

   

ROZWAŻNY, ODPOWIEDZIALNY, CO OZNACZA, ŻE:

 •   dba o swoje zdrowie, higienę, wygląd

 •   stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie

 •   pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych

 •   zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób

 •  

UCZCIWY, PRAWDOMÓWNY, CO OZNACZA, ŻE:

 •   szanuje własność swoją i cudzą

 •   nie kłamie

GRZECZNY, SZANUJĄCY INNYCH, CO OZNACZA, ŻE:

 •   zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania

 •   nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi, ich odmienność / np. niepełnosprawność

 

       Funkcjonowanie Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy  z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

     Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki.

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia