Obowiązek informacyjny


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

w związku z funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Administratorem danych osobowych jest PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 im. T. Kościuszki

ul. Czarnoleska15 w Radomiu

e-mail przedszkole5radom@op.pl

numer telefonu (048) 332 27 07


Z Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce skontaktujesz się mailem (bodo.radom@gmail.com).


Dane osobowe zbieramy wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 ze zm.)

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 792)

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020. 657)

 5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. 322, 374, 567)


Dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał w zakresie niezbędnym do:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

 3. realizacji celu w jakim Państwo wyraziliście wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);


Odbiorcami danych osobowych będą instytucje, którym Administrator zobowiązany jest przekazywać dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego lub realizacji zadania w interesie publicznym m. in. organowi prowadzącemu - Urzędowi Miasta w Radomiu.


Dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie naszego kraju, do momentu ustania przewarzania w celach związanych z funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia