UCHWAŁA NR 583/2013

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 26 sierpnia 2013 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat

za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się, iż opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wynosi 1,00 zł.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezydentowi Miasta Radomia odpowiedzialnemu za sprawy oświaty oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

                                                                                                                            Dariusz Wójcik


OGŁOSZENIE!


Informujemy Rodziców że odpłatność za przedszkole w miesiącu czerwiec wynosić będzie:

Opłata za żywienie za cały miesiąc bez odpisów:

21 dni x 8zł = 168zł

Opłata za godziny za cały miesiąc bez odpisów:


21 dni x 6 godz. = 126 godz. w miesiącu x 1zł za godz. = 126zł


Sumując: 168zł + 126zł = 294zł


Terminy przyjmowania wpłat gotówkowych:


07, 08, 10 czerwca w godz. 7.00 - 9.00


09 czerwca w godz. 13.00 - 15.00


UWAGA!!!


PODANĄ KWOTĘ NA PANELU RODZICA NALEŻY WPŁACIĆ NA DWA RÓŻNE KONTA - KONTO POBYTU I KONTO ŻYWIENIOWE!!!


NA "I PRZEDSZKOLE" PROSZĘ WEJŚĆ W SZCZEGÓŁY DO PRZELEWU I SPRAWDZIĆ JAKĄ KWOTĘ TRZEBA WPŁACIĆ NA DANE KONTO


MINUSOWE KWOTY PODANE NA PANELU RODZICA, SĄ TO KWOTY DO ZWROTU W GOTÓWCE W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA


OSTATNI TERMIN WPŁATY GOTÓWKOWEJ JEST RÓWNIEŻ OSTATNIM TERMINEM WPŁAT ELEKTRONICZNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia