OpłatyUCHWAŁA NR 583/2013

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 26 sierpnia 2013 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat

za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się, iż opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wynosi 1,00 zł.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezydentowi Miasta Radomia odpowiedzialnemu za sprawy oświaty oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

                                                                                                                            Dariusz WójcikTERMINY ODPŁATNOŚCI 

ZA PRZEDSZKOLE

Informujemy  Rodziców, że odpłatność za przedszkole w miesiącu  październiku wynosić będzie:

 

Opłata za żywienie:

23 dni x 8,00 zł = 184zł

Opłata za godziny:

23 dni x 6 godz. = 138godz. w miesiącu x 1 zł za godz. = 138 zł

 

Sumując = 184zł+ 138zł=322 zł (cały miesiąc bez odpisów)

 

Terminy przyjmowania wpłat:

 10,11,14 października w godz. 7.00 – 9.00

09 października w godz. 14.00-15.30
 UWAGA!

Przypominamy, że można dokonywać odpłatności za przedszkole drogą elektroniczną. 

Podaną kwotę na panelu rodzica należy wpłacić  na dwa różne konta.

Podane terminy odpłatności obowiązują również przy odpłatności drogą elektroniczną.


RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH , KTÓRZY ZALOGOWALI SIĘ DO SYSTEMU ZINTEGROWANEGO ("I PRZEDSZKOLE") MOGĄ DOKONAĆ ODPŁATNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia