INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJIInformacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowychRekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w lutym br.


W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2012, 2013, 2014 i 2015.


 

Informacje ogólne:

 

 1. Prowadzenie przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Radomia.

   

 2. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
  i wychowaniu dzieci.

 3. Do przedszkoli oraz oddziałów wychowania przedszkolnego zlokalizowanych
  w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W latach kolejnych rodzice składają  deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego  uczęszcza wychowanek, dziecko bierze udział w naborze elektronicznym. 


4. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w przedszkolu/szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.


5. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej.


 6.Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Radomia wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego dziecko zostanie przyjęte.


 7. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych i oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych.


Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).


Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: Nabór do przedszkoli. 

 

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli/szkół podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/szkoła podstawowa umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem/szkołą podstawową tzw. „pierwszego wyboru”.


8. Ewidencja wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-,  cztero-, pięcio- i sześciolatków, wskazane przez dyrektorów w ofertach przedszkoli oraz szkół podstawowych.


 9. Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc w placówce, mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku (rocznik 2016) oraz dzieci spoza Radomia. Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.


W przypadku, gdy w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych pozostaną, po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji, wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/jedną szkołę podstawową, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”.

 

Ważne pojęcia:

 

„Przedszkole pierwszego wyboru” – przedszkole/szkoła podstawowa, do którego rodzice chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” – formularz podania do wypełnienia przez rodziców przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej.

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – dokument wydany przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy


 

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.


„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować wraz z oświadczeniami dotyczącymi zaznaczonych w formularzu kryteriów, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
 2. otrzymać wersję papierową wniosku oraz stosownych oświadczeń w przedszkolu/szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
 3. wydrukować wniosek oraz stosowne oświadczenia z Portalu dla Rodziców, wypełnić odręcznie i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

Wypełniając „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” należy wskazać przedszkole/szkołę podstawową, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole/szkołę podstawową pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych usytuowanych w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych „pięciogodzinnych” zlokalizowanych w szkołach podstawowych znajduje się w ofercie każdej placówki.

 

Po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
do przedszkola/szkoły podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

 

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola/szkoły podstawowej niż „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” (wersję papierową) z  „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru” i złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej przez system.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Po zakończeniu I etapu naboru będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do placówek, które posiadają wolne miejsca.

Na stronie internetowej www.oswiatawradomiu.pl - zakładka: Nabór do przedszkoli publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.


Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli.

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53:

 • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału - pokój 268);
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego - tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat (rok urodzenia 2011 r.) i od 1 września 2018 r. powinny rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Decyzję o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane.

Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole

 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola/szkoły podstawowej niż placówka, do której dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola/szkoły podstawowej po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.


Tryb odwołania od wyników rekrutacji • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

 • Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 •  Rodzice kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia i powiadamia rodziców kandydata o rozstrzygnięciu.

 • Rodzice kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.


Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia