Wytyczne dotyczące funkcjonowania przedszkoli w szkołach podstawowych

Radom, dnia I I maja 2020 r.


Wytyczne dotyczące funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie pandemii COVID-19, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Miasta Radomia

I Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do zapoznania rodziców i nauczycieli z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. i czuwania nad przestrzeganiem ww. wytycznych

  1. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi tworzy grupy przedszkolne o liczebności do 12 osób uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

  2. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, zamieszczenia ich na stronie internetowej placówki i przekazania ww. procedur wszystkim rodzicom.

  3. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do zebrania oświadczeń od rodziców (załącznik nr 1; załącznik nr 2).

  4. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do przygotowania pomieszczeń, tj. sal oddziałów przedszkolnych, kuchni, izolatki, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

  5. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi jest zobowiązany do codziennego raportowania o stanie liczebności dzieci oraz o sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie placówki. Raporty należy w formie e-mail przekazywać do inspektorów nadzorujących prace poszczególnych placówek do godziny 9.00

  6. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnym w oparciu o środki finansowe przeznaczone przez organ prowadzący, zabezpiecza placówkę w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki w okresie pandemii.

  7. Dyrektor przedszkola funkcjonującego od 18 maja 2020 r. uzupełnia w miarę potrzeb otrzymane od organu prowadzącego środki higieniczne w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie placówki.

  8. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, w przypadku braku wolnych miejsc dla swoich wychowanków, po uzyskaniu zgody rodzica wnioskuje do organu prowadzącego o wskazanie wolnych miejsc w innych placówkach przedszkolnych lub szkołach z oddziałami przedszkolnymi.

  9. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w przypadku niemożności zorganizowania pracy oddziału przedszkolnego wynikającej z nieobecności nauczycieli z powodu choroby b kwarantanny, powiadamia natychmiast Wydział Edukacji o zaistniałej sytuacji

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia